הערה ביחס לשימוש בנתונים האישיים שלי

הערה ביחס לשימוש בנתונים האישיים שלי

(בהתאם לסעיף 13 לחוק האיטלקי מספר 196 מיום 30 ביוני 2003)

הנתונים האישיים אשר הקלדת באתר זה שייכים לקבוצת טזארי אשר רשאית להעביר אותם לחברות קשורות או לסוכנים של טזארי

בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק האיטלקי מספר 196/2003 קבוצת טזארי תחשב כ"מעבד המידע" ביחס לעיבוד והשימוש במידע האישי שהוקלד באתר

שימוש במידע האישי

עיבוד ושימוש במידע יחשב ככל פעולה או שרשרת פעולות, עם או בלי שימוש בתוכנות אוטומטיות ותכלול הקלטה, ארגון, שמירה, סידור, עיבוד, שינוי, בחירה, אחזור, דחיסה, שימוש, חיבור , חסימה, העברה ושידור, הפצה, מחיקה והשמדה של מידע, כלול או לא במאגר מידע.

מטרת עיבוד המידע האישי ושיטות

מעבד המידע מודיע בזאת למבקרים באתר האינטרנט ולמשתמשים באתר שכל המידע שנאסף ישמש באופן בלעדי באופן המפורט להלן.

מעבד המידע יעבד ויעשה שימוש במידע לשם:

 • על מנת לעמוד בכל דרישות הדין באיטליה וכן בכל תקנות ודיני השוק האירופאי המשותף;

 • לבצע פעולות שיווק ישירות – לרבות משלוח הודעות אלקטרוניות או חומרי שיווק מודפסים או מסמכים אחרים;

 • לשאול שאלות או לפנות ולשלוח חומרי פרסום או פרסומת;

 • לערוך מחקרי שוק ומחקרים אחרים, לשיפור המוצרים או ההצעות או השירותים;

 • לשם מטרות ניהוליות ואדמיניסטרטיביות;

עיבוד המידע יבוצע באמצעות הפעלת מערכות ותהליכים מתאימים לשם אבטחת ביטחון וסודיות המידע לרבות באמצעות שימוש בנייר והדפסה או באמצעות מדיה אלקטרונית. בכל מקרה, המידע יוגן באמצעים סטנדרטיים בהתאם לעקרונות הוראת הדין האיטלקית 196/2003, נספח B.

טבעו ההתנדבותי של מסירת המידע והשלכות של מסירת המידע בהתנדבות בהשוואה למידע שחובה היה למסרו

מסירת המידע באתר היא אופציונלית ונעשית בהתנדבות, למעט במקרים שבהם מסירת המידע נדרשת על פי ההסכם או לשם מתן שירות על פי בקשת משתמש. במקרה האחרון, אי מסירת המידע המבוקש עלולה לגרום לחוסר יכולת של מעבד המידע לתת את השירות על פי ההסכם.

תקשורת והפצה

המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש יהיה חשוף לעיני האנשים שמונו על ידי מעבד המידע ולגורמים וחברות הקשורות לקבוצת טזארי למטרות שפורטו לעיל ולכן יועברו ויופצו למטרות הנ"ל לגורמים המפורטים להלן:

 • כל עובדי החברות בקבוצת טזארי יחשבו בכשירותם זו כ"גורמים האחראים" לעיבוד המידע אצל מעבד המידע, ולרבות, אנשי מחלקות השיווק והמחלקות המסחריות, סוכני טזארי ועובדי סוכני טזארי;

 • גורמים וישויות הזכאים לקבל גישה למידע האישי שהוגש על פי הדין או על פי תקנות השוק האירופאי המשותף בהתאם למגבלות החוקיות;

 • גורמים וישויות אשר נזקקים למידע האישי שהוגש לשם יצירת קשר בין המשתמש באתר לבין טזארי או סוכן של טזארי לשם המשך טיפול במשתמש;

 • רשת הסוכנים של טזארי וחברת המידע המסחרי של טזארי;

 • יועצים, מומחים וגורמים מקצועיים במידה הנדרשת לשם ביצוע ומימוש מטרות של בתוך קבוצת טזארי, בכפוף לכך שאותם גורמים קבלו כתב מינוי וחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

DATA SUBMITTING SUBJECT'S RIGHTS

המידע שנאסף ועובד יקרא להלן "המידע שעובד". מוסר המידע האישי רשאי לפנות למעבד המידע בכתב על מנת לממש את זכותו בהתאם לסעיף 7 לחוק איטלקי 196/2003 לזכויות הבאות:

 • להיות מיודע על מטרות השימוש במידע האישי ושיטות העיבוד, על הלוגיקה שתופעל, אם תופעל באמצעות עזרים אלקטרונים ועל פרטים של מנהל המידע, מעבד המידע או גורמים אחרים להם המידע האישי יועבר או יגולה;

 • לקבל עדכונים, אישורים, מיזוגים, מחיקות, הפיכת המידע לאנונימי או חסימת המידע בשל פעולות בלתי חוקיות, כולל שיחזור מידע הנדרש לשם המטרות שלשמם נאסף, ואישורים לכך שהפעולות המבוקשות בוצעו, לרבות ביחס לתוכנם, ביחס לזהות הגופים להם המידע נמסר או הופץ, אלא אם כן הוכחת ביצוע הפעולה בלתי אפשרית או מחייבת השקעה של אמצעים בלתי פרופורציונליים למימוש הזכות;

 • להתנגד, מטעמים חוקיים, לעיבוד המידע האישי שלו/שלה, אפילו אם הם רלוונטיים למטרות מסירת המידע.

המידע הנ"ל מתמצת את התנאים הכללים החלים על מעבד המידע ביחס לעיבוד המידע שנמסר לו על ידי המשתמש באתר. מכיוון שהמידע והאתר מאוחסנים ומופעלים בטריטוריה איטלקית המידע שנמסר ועיבודו יטופלו על ידי מעבד המידע בהתאם לדין האיטלקי ודירקטיבות 95/46/CE ו-2002/58/CE של הפרלמנט האירופאי חוק 196 מיום 30 ביוני 2003 על תיקוניו השונים והתוספות לו.